Websiteredactie

De redactie van de www.pinkladyeurope.com wordt verzorgd door:

De vereniging Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-mail : contact@pinkladyeurope.com

Op het gebruik van deze website zijn de geldende wetgeving en de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Hoewel de vereniging Pink Lady® Europe er naar streeft de informatie te betrekken van betrouwbaar geachte bronnen, garandeert de vereniging in geen geval de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle op de website gepresenteerde informatie en meningen. De op de website www.pinkladyeurope.com verstrekte gegevens en meningen worden door de vereniging Pink Lady® Europe verstrekt ter informatie en uitsluitend voor privé-gebruik. De inhoud kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Huisvesting van de website

De hosting van de website www.appel-pinklady.be wordt verzorgd door de onderneming OVEA.
Adres: 59 rue Nelson Mandela 34070 MONTPELLIER.
Handelsregister Montpellier – 441 938 222

Copyright

Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van op de website aanwezige informatie, teksten en afbeeldingen is verboden. Artikel L. 122-5.2 en 3a van de Franse wet inzake intellectueel eigendom (Code de la Propriété Intellectuelle) staat uitsluitend kopieën of reproducties toe die bestemd zijn voor privé-gebruik door de kopieerder en niet voor collectief gebruik, alsmede analyses en korte citaten bedoeld als voorbeeld of ter illustratie. Conform artikel L. 122-4 van deze wet, is elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder toestemming van de eigenaar of de rechthebbenden verboden. Ongeacht het gebruikte procédé, vormt een dergelijke weergave of reproductie derhalve een strafbaar plagiaat conform de artikelen L. 335-2 en volgenden van de bovengenoemde wet. Alle rechten op de door het merk Pink Lady® op de website gebruikte visuals zijn voorbehouden.

©Corbis – Getty Images – © Subbotina Anna – © Valua Vitaly – Fotolia – Istock – @Blaise Pastor – @Emmanuel Perrin – © Mark Stahl – © Toanet – Masterfile – ©Kzenon – Fotolia – ©RVNW – Fotolia

Databestand en gegevensbescherming

Conform de geldende wetgeving is de vereniging Pink Lady® Europe producent en eigenaar van het geheel of een deel van de gegevensbestanden van de onderhavige website. Door uw bezoek aan de website, erkent u dat de gegevens die deel uitmaken van deze website wettelijk zijn beschermd, conform de bepalingen van de Franse wet nr. 98-536 van 01-07-98. Met name is export, hergebruik, opslag, reproductie, weergave of bewaring, direct of indirect en op enigerlei drager, via elke methode en in elke vorm, van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de gegevensbestanden op de door u bezochte website verboden, evenals het exporteren of hergebruiken.

Bescherming van merken en logo’s

Elk gebruik van de op de website vermelde merknamen en logo’s is verboden zonder toestemming van de rechthebbenden.

Behandeling van persoonsgegevens

Informatica en privacy

De op de website verzamelde persoonlijke gegevens zijn bestemd voor de vereniging Pink Lady® Europe die verantwoordelijk is voor de informaticabehandeling van deze gegevens. Deze gegevens kunnen door de vereniging Pink Lady® Europe of door andere hiertoe gemachtigde bedrijven worden gebruikt voor informatie- of marketingdoeleinden.

Pink Lady® Europe verplicht zich tot het in acht nemen van de bepalingen van de Franse privacywet (Loi sur l’Informatique et les Libertés) nr. 78-17 van 6 janvier 1978. Derhalve hebben de betreffende personen recht op toegang tot en wijziging of verwijdering van de op hen betrekking hebbende gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door te schrijven naar:

De vereniging Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-mail : contact@pinkladyeurope.com

Vertrouwelijkheid en onschendbaarheid

Op het netwerk Internet is de vertrouwelijkheid en onschendbaarheid van de informatie niet gegarandeerd. De berichten die u via elektronische weg aan ons verzendt, kunnen derhalve worden onderschept en/of gewijzigd, zowel wat betreft de inhoud als de herkomst.
De vereniging Pink Lady® Europe kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Niet-persoonlijke informatie

Elke niet-persoonlijke informatie die u op de website via e-mail, fax of brief verstrekt of verspreidt, kan door de vereniging Pink Lady® Europe of haar dochterondernemingen worden gebruikt voor elk gewenst al dan niet commercieel doel en kan met name worden gereproduceerd, verspreid of verzonden op elke bestaande en toekomstige informatiedrager.

Hyperlinks en virussen

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat de vereniging Pink Lady® Europe geen enkel toezicht uitoefent en geen verantwoordelijkheid draagt betreffende de creatie van hyperlinks naar of de inhoud van andere websites dan www.pinkladyeurope.com. Het kiezen en openen middels een hyperlink van een andere website, gebeurt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Derhalve kan de vereniging Pink Lady® Europe niet aansprakelijk worden gesteld in geval van directe of indirecte schade voortvloeiende uit een middels een hyperlink bereikbare website.

Het is aan u om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om u ervan te verzekeren dat de door u gekozen website niet is besmet door een informaticavirus of enige andere schadelijke software.

De vereniging Pink Lady® Europe kan derhalve in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van haar website of van een andere hiermee verbonden website.

Conform de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u recht op toegang tot en wijziging of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens.

Voorwaarden voor de publicatie van een commentaar

De auteurs geven Pink Lady® uitdrukkelijk toestemming om hun commentaren op de website te publiceren in relatie met de betreffende pagina. Wij kunnen de publicatie van alle commentaren niet garanderen.
Voor het schrijven van een commentaar op www.pinkladyeurope.com is de voorafgaande acceptatie vereist van de hieronder toegankelijke voorwaarden. Door het inzenden van uw commentaar geeft u aan in te stemmen met deze voorwaarden die name de volgende bepalingen omvatten:

Het commentaar moet beperkt blijven tot opmerkingen, argumenten of indrukken die verband houden met de betreffende pagina.

Termen die kunnen worden beschouwd als beledigend of lasterlijk voor Pink Lady® of andere rechtspersonen of natuurlijke personen zijn verboden. 

Pink Lady® behoudt zich het recht voor om de commentaren online te publiceren, te wijzigen of te verwijderen.


Gebruiksvoorwaarden voor opmerkingen van gebruikers

Pink Lady® biedt op zijn website de mogelijkheid om meningen of commentaren te publiceren via een online hulpmiddel. Voor de online publicatie van een commentaar van een internaut is de voorafgaande acceptatie van de onderhavige gebruiksvoorwaarden vereist.

Uitgangspunten

De commentarenfunctie van de website www.pinkladyeurope.com is voornamelijk bestemd om een ruimte te creëren voor bijdragen van de internauten in verband met recepten en artikelen die zij kennen, teneinde hen de mogelijkheid te bieden vrij hun mening te uiten, in een sfeer van goede verstandhouding en uitwisseling.
Het doel is de meningen te openbaren, de standpunten van iedereen te respecteren en de internauten in staat te stellen een oordeel te vormen.

De commentaren en meningen mogen niet:

  • lasterlijk, beledigend, aanstootgevend, agressief, oproepend tot geweld, politiek, racistisch of vreemdelinghatend zijn of in het algemeen strijdig met de geldende wetten en regels, de rechten van personen of de goede zeden;
  • worden benut voor persoonlijke of professionele en met name publicitaire doeleinden;
  • persoonsgegevens bevatten.

Moderatie

Op de commentaren kan een moderatie worden uitgeoefend. Pink Lady® behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen de online publicatie te weigeren of te beëindigen van commentaren die persoonlijke informatie bevatten betreffende de schrijver of een derde of die klaarblijkelijk niet in overeenstemming zijn met het karakter of de eisen van de website of strijdig zijn met de wet, en met name teksten die lasterlijk, gewelddadig, racistisch of pedofiel zijn of aanzetten tot moord, zelfdoding, haat of discriminatie. De commentaren die informatie bevatten die geen relatie hebben met de betreffende pagina’s of met de auteur worden geweigerd.

Het wel of niet publiceren van een commentaar leidt niet tot enigerlei aansprakelijkheid van Pink Lady®.

Een ieder die redenen heeft om aan te nemen dat een persoon inbreuk maakt op zijn of haar rechten of hem of haar schade berokkent, kan Pink Lady® hieromtrent informeren op het volgende adres zodat Pink Lady® de noodzakelijke maatregelen kan treffen:

De vereniging Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-mail : contact@pinkladyeurope.com

Toestemming voor gebruik

De internaut geeft Pink Lady® gratis toestemming voor het exclusieve gebruik van het door hem of haar geschreven commentaar voor een exploitatie op de website appel-pinklady.be in relatie met de betreffende pagina.

 In het kader van de bovengenoemde bestemming, omvatten de overgedragen exploitatierechten:

  • Betreffende de reproductierechten, het recht om rechtstreeks of via een derde, te reproduceren, doen reproduceren, verspreiden, kopiëren of dupliceren zonder oplagebeperking, geheel of gedeeltelijk, gratis of tegen betaling, op elke informatiedrager, zoals papier, informatica, elektronica, audio, optiek en/of elke andere huidige of toekomstige informatiedrager en middels elke huidige of toekomstige techniek.
  • Betreffende de presentatierechten, het recht om rechtstreeks of via een derde, openbaar te presenteren of te doen presenteren, integraal of in citaat, geheel of gedeeltelijk, gratis of tegen betaling, middels elke techniek zoals de presentatie op een scherm of elke andere techniek in alle openbare en particuliere ruimten.
  • Betreffende de verspreidingsrechten, het recht om rechtstreeks of via een derde, gratis of tegen betaling, te verspreiden via radiogolven, satellieten, televisiekanalen en alle kabelnetwerken of andere huidige of toekomstige telecommunicatietechnieken. Dit recht omvat eveneens de verspreiding op interne netwerken en op netwerken bestemd voor een niet binnen een rechtspersoon gegroepeerd publiek, zoals de netwerken Télétel en Internet.
  • Betreffende de afgeleide rechten, het recht om rechtstreeks of via een derde, gratis of tegen betaling, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken, aan te passen, te veranderen, te wijzigen, te vertalen of laten gebruiken.

Persoonsgegevens

De internaut accepteert dat bij de publicatie van de commentaren bepaalde hem of haar betreffende persoonsgegevens worden vermeld, met name het pseudoniem van de gebruiker (op elk moment in zijn of haar account te wijzigen). De commentaren en persoonsgegevens van de internauten worden met informaticamiddelen verzameld en behandeld ten behoeve van het beheer en de publicatie van de commentaren.
In dit verband kunnen de verzamelde gegevens worden doorgegeven aan een externe dienstverlener ten behoeve van het beheer van de commentarenfunctie.
Conform de Franse privacywet (Loi sur l’Informatique et les Libertés) van 6 janvier 1978, gewijzigd op 4 augustus 2004, hebben de internauten recht op toegang tot en wijziging of verwijdering van de hen betreffende gegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een e-mail of brief te sturen aan:

De vereniging Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-mail : contact@pinkladyeurope.com

Club

Conform de Franse wet nr. 2004-801 van 4 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen inzake de behandeling van persoonsgegevens, hebt u recht op toegang tot en wijziging van de u betreffende gegevens. U kunt uw recht op toegang tot en eventueel wijziging of verwijdering van de gegevens uitoefenen door te schrijven naar:

De vereniging Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-mail : contact@pinkladyeurope.com

Pink Lady® verplicht zich om geen u betreffende persoonsgegevens door te geven aan andere bedrijven.